Psychotherapie

Volwassenen en ouderen:

Psychotherapie: betekenis voor jongeren,volwassenen en senioren

Concrete uitleg over psychotherapie voor jongeren, volwassenen en ouderen vindt u hier in de Psychologenpraktijk.

Wat is psychotherapie bij een psycholoog in de buurt en bij een psycholoog in de streek in de psychologenpraktijk?
Wat is psychotherapie bij een psycholoog?

[maxbutton id=”1″]

Kijk eens rond op onze website voor meer informatie over psychologische problemen, over onze aanpak en opleiding.

Kennismakingsgesprek

In een kennismakingsgesprek kunt u praten over wat u verwacht van een psychotherapie voor volwassenen en ouderen en over hoe het zover kwam.

U neemt rustig de tijd om te beslissen of u een psychotherapie start, dan wel kiest voor advies of begeleiding. Uw psychologische problemen aanpakken kan een uitweg betekenen naar enige controle over uw leven, in uw relaties en in uw werk.

Doorspreken in psychotherapie met iemand die zorgvuldig luistert kan zorgen voor rust, veiligheid en uitzicht op een beter leven.

Kiest u voor psychotherapie?
Ontdek hoe u kunt een geschikt psycholoog vinden in zes stappen

Eerste gesprek bij de psycholoog ?

Geschiedenis en context

In eerste instantie tracht de psycholoog uw klachten te begrijpen binnen het breder kader van uw familiegeschiedenis en omgeving. Daartoe stelt de psychotherapeut gerichte en eenvoudige vragen tijdens de eerste sessie(s).

Eigen vragen aan de psycholoog

Tijdens uw eerste gesprek in de psychologenpraktijk kunt u al uw vragen kwijt aan de psycholoog over de begeleiding (diagnose, advies, coaching, psychotherapie) en hoe deze verloopt. Bijvoorbeeld: duur, frequentie, tarief, methodiek, verwachtingen, geheimhouding.

Uw verhaal

Daarnaast kunt u alles vertellen wat u zelf wil: wat er verkeerd loopt in uw leven, de klachten die u heeft. Hoe alles zover gekomen is. 

En het spreekt vanzelf dat u niets hoeft te vertellen dat u niet wilt vertellen. De psycholoog zal dit gesprek met vragen en uitleg vlot en aangenaam laten verlopen.

Advies

De psycholoog zal u na één of een paar verkennende gesprekken concreet advies geven, coaching of psychotherapie voorstellen, of u verwijzen.

Kan ik de Psychologenpraktijk vertrouwen?

Ja. De klinisch psychologen zijn gebonden aan de deontologie van hun beroepsgroepen en aan de ethiek. Alles wat u in de Psychologenpraktijk vertelt, is strikt vertrouwelijk. Het is gesprekstherapie. Er bestaat ook een tuchtraad bij de psychologencommissie waar u zelf terecht kunt bij klachten over uw psychotherapeut: klacht tegen therapeut

De beëindigde of afgebroken psychotherapie kunt u later steeds herstarten. U krijgt dan voorrang op nieuwe patiënten. Dit betekent dus dat de relatie met de psychotherapeut voor altijd een relatie psychotherapeut-patiënt blijft, ook na de therapie.

Psychologen mogen over de psychotherapie geen mededelingen doen aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming. De psychotherapeut heeft uitzonderlijk wel spreekrecht in noodgevallen. Zelf kunt u uiteraard steeds aan om het even wie alles vertellen over uw psychotherapie en over uw psychotherapeut.

Is de Psychologenpraktijk gebonden aan regels?

Ja. De psychotherapeut in de psychologenpraktijk moet zich bij de uitoefening van zijn beroep aan strikte beroepsregels houden. Deze regels staan in de beroepscode voor psychologen van de Belgische Federatie voor Psychologen (www.bfp-fbp.be). En ook in die van de klinisch psychologen (www.vvkp.be).

Bovendien is een psychotherapeut gebonden aan de regels van de beroepsvereniging waartoe hij behoort. In de Psychologenpraktijk vindt u die terug op www.bsp-ebp.be

De basisregels van onze Psychologenpraktijk:

 • Er wordt enkel gesproken (bij de kinderpsychologen is er ook speltherapie).
 • De psycholoog is onderworpen aan strikt beroepsgeheim.
 • Het tarief is vast en de betaling gebeurt na elke sessie.
 • De frequentie van de gesprekken  is vast. De duur van elk gesprek is vast.
 • De patiënt beslist zelf wanneer de behandeling stopt

Voor alle vragen of klachten over uw psychotherapie in de Psychologenpraktijk kunt u terecht bij ons, bij uw huisarts en bij de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg (www.vvgg.be)

Is een psychotherapie volgen moeilijk?

Neen, iedereen kan het, op zijn eigen tempo. De psychotherapeut is gespecialiseerd in het werken met mensen met psychologische problemen die moeite hebben om te spreken.

Moet ik medicatie innemen om psychotherapie te volgen?

Neen, in tegendeel, vaak zorgt psychotherapie ervoor dat medicatie kan verminderd worden of stopgezet.
Algemeen worden anti-depressiva veel te vaak voorgeschreven, terwijl wetenschappelijk onderzoek bewijst dat medicatie enkel helpt bij (zeldzame) hele zware depressies.

Schizofrenie

Bij sommige psychische ziektes (bv. schizofrenie, bipolaire) is medicatie echt wel nodig in combinatie met psychotherapie.

In psychotherapie voor volwassenen en ouderen staan we vaak samen stil bij het moment, de fase in het leven waarin men is beland. En gaat het vaak over andere keuzes maken. Psychologische problemen kunnen volwassenen en ouderen overspoelen of een uitzichtloos gevoel bezorgen.

Bij ouderen gaat het niet zelden over verwerken, over aanvaarden wat geweest is. Ook gaat het dikwijls over uitzoeken wat nog mogelijk en wenselijk is.  En over de beperkingen en eindigheid van ouderdom en leven.

Het helpt om terug overzicht te krijgen.

Psychotherapie voor volwassenen in de Psychologenpraktijk bestaat uit verkennende gesprekken, diagnosestelling, vergezeld van concreet advies en begeleiding door de psychotherapeut.

[maxbutton id=”1″]

Psychotherapie en diagnose

Om te komen tot jouw diagnose is een wetenschappelijke aanpak nodig. Daarbij kunnen testen gebruikt worden die wetenschappelijk erkend zijn.

Psychotherapie wat is dat? Psychotherapie terugbetaling en psychotherapie opleiding, een psychotherapeut zoeken?

psychotherapie betekenis

psychotherapie cm

psychotherapie gent

integratieve psychotherapie

psychotherapeut zoeken

Paginanavigatie
Wat is de betekenis van het stellen van een diagnose bij een psycholoog?

De bedoeling is dat je een juiste inschatting krijgt van wat het probleem is. Naast testen zijn er echter nog belangrijke manieren om juist in te schatten wat er aan de hand is.

Psychodiagnostiek: betekenis zoeken

We proberen in detail, diepgaand en gevoelig voor de context jouw situatie en je beleving in kaart te brengen. We pogen om zicht te krijgen op jouw sociale omgeving.

Om te begrijpen hoe je een probleem (en het leven in het algemeen) beleeft en hoe je er betekenis aan geeft. Hoe je al oplossingen zocht voor je probleem. Hoe je opgroeide en in welk gezin dit gebeurde. Of je familie ook met problemen kampt. Wat je huidige levenssituatie is. Wat je sterke kanten en je zwakkere zijn.

Overzicht krijgen

Uiteindelijk is het de bedoeling dat we je persoonlijk functioneren goed inschatten. Op zo’n manier dat we je kunnen helpen bij de oplossing van jouw probleem. Het ‘meten’ van je probleem is daarbij belangrijk.

Net als het achterhalen van de betekenis en het invoelen van jouw beleving van het probleem. Belangrijk is ook dat we jouw probleem begrijpen binnen jouw levensloop en omgeving.

Psychodiagnostiek: anders bekeken

Als therapeut breng ik dan alle informatie die je vertelde en alle testresultaten samen. Zo kunnen we je probleem begrijpen en er helpen de juiste woorden voor vinden. Tijdens het spreken erover met jou.

Wij geven de voorkeur aan het stellen van de juiste vragen. Aan het samen zoeken, al sprekend, naar antwoorden. Eerder dan het geven van testen en vragenlijsten.

Testen of gesprekken

Testen zijn niet noodzakelijk ‘objectiever ‘ dan gesprekken. Ook bij psychologische testen kunnen slordigheden of ‘natte vingerwerk’ opduiken.

Wij vertrouwen ook op onze jarenlange ervaring en op onze intuïtie. Net als op onze opleiding en onze kennis van de theorie en de soorten psychologische problemen.

Van test naar inzicht

Daarbij proberen we jouw niet om jou  een bepaalde diagnose “op te plakken” waar je verder niks mee kunt doen. We vermijden ook om vast te lopen in diagnoses die we vanuit onze eigen blinde vlekken geven.

Soms is het geven van de juiste diagnose noodzakelijk om je inzicht te verschaffen. Waarom je bepaalde klachten hebt.

Van inzicht naar diagnose

Maar vooral ook om je duidelijkheid te geven over hoe je die klachten kunt aanpakken. Voorbeelden daarvan zijn ADHD, ASS en schizofrenie. Het zal bijdragen aan het beter behandelen en ondersteunen van jou.

We trachten allerlei belevingen, terugkerende relatiepatronen en jouw gedrag te verstaan. En om de betekenis ervan te begrijpen en de context te zien.

Wat doet psychotherapie?

Psychotherapie voor jongere, volwassenen en ouderen helpt u vooreerst af van uw klachten en problemen. Daarvoor bent u op zoek naar een psycholoog.

Hoe gebeurt dit? Met psychotherapie leert u uzelf beter kennen. Door te spreken in psychotherapie kunt u de oorzaak van uw problemen leren kennen en begrijpen. Ook kan u zich daardoor vaak beter inleven in het standpunt van anderen.

Uw huidige toestand en situatie kunnen duidelijker worden. Herinneringen, emoties, dromen en verwachtingen worden soms meer begrijpelijk. Psychotherapie kan u helpen meer inzicht te verkrijgen in uw leven.

Uw leven kan zich geleidelijk ontvouwen in uw verhaal.

Psychotherapie voor ouderen en volwassenen: belangrijke vragen

Belangrijke relaties en momenten van uw leven leert u beter begrijpen door de psychotherapie. En het kan duidelijker worden hoe die verband houden met uw problemen. Naarmate de psychotherapie vordert, zal de psychotherapeut u meer kunnen adviseren.

Psychotherapie is meer

Een psychotherapie kan u ook helpen meer plezier te beleven in het omgaan met anderen. Of helpen uw eigen leven meer in handen te nemen, en meer bewuste keuzes te maken in liefde, werk, opleiding of ontspanning.

Na een psychotherapie blijven de onvermijdelijke moeilijkheden en onmogelijkheden van het leven. Maar met een psychotherapie kan u de dobbelstenen van uw leven misschien opnieuw opgooien.

[maxbutton id=”1″]

Vaardigheden van een psychotherapeut

Therapeuten dienen te beschikken over enkele algemene vaardigheden. Deze vaardigheden zijn basisvoorwaarden om patiënten te kunnen helpen met psychotherapie.

Psychotherapeut wat is dat? Vindt de psychotherapeut betekenis door een psychotherapeut opleiding bij 
psychotherapeut gent?
Psychotherapeut zoeken bij
psychotherapeut in kortrijk?
De psychotherapeut dient te beschikken over de basisvaardigheden voor psychotherapie.

Theorie over psychotherapie

Psychotherapeuten moeten zich een erkend theoretisch model eigen gemaakt hebben. En ze moeten dit model weten toe te passen in de concrete realiteit van de therapiesituatie.

Dit vereist een universitair basisdiploma van klinisch psycholoog, arts of pedagoog. Dit theoretisch model en de toepassing ervan in therapie dienen zij levenslang bij te schaven.

Therapeutische relatie kunnen opbouwen en vasthouden met de patiënt

Dit betekent een relatie die vertrouwen wekt, warm is opbouwend en bemoedigend. En waarin de patiënt aanvaard wordt, ook met zijn fouten en gebreken.

Zonder deze vertrouwelijke relatie zullen de tussenkomsten van de therapeut moeilijker worden aanvaard. Dit bepaalt in sterke mate of een therapie succesvol zal zijn.

Even belangrijk is het omgaan met het beëindigen van de therapie. Vaak is dit een moeilijk punt, zowel bij therapeut als patiënt.

Doelgerichtheid

Een belangrijke vaardigheid in psychotherapie is doelgericht werken. Dit betekent dat de therapeut heel goed weet wat, wanneer en waarom hij tussenkomt in therapie. En wanneer hij het beter niet doet.

Omdat de theorie moet toegepast worden in de praktijk van de therapeutische sessie. En omdat de tussenkomst moet aangepast zijn aan de patiënt die voor jou zit. Aangepast aan diens persoon en diens probleem.

Kennis, vaardigheden en houding

Theoretische kennis

De therapeut moet zijn theoretische kennis kunnen combineren met de juiste vaardigheden en met een algemene basishouding.

Psychotherapeuten moeten beschikken over een grondige kennis van psychiatrische en psychologische problemen. Kennis ook van het therapeutisch model waar zij mee werken. En vooral het kunnen beroep doen op en toepassen van deze kennis is belangrijk.

Praktische vaardigheden

Om de theorie te kunnen toepassen in de praktijk zijn vaardigheden nodig. De theorie helpt om te weten hoe men die vaardigheden toepast. Maar ook waarom.

De juiste houding tegenover de patiënt

Belangrijk is ook de juiste houding tegenover de patiënt en tegenover de organisatie waarin men werkt. Een houding die ethisch en deontologisch correct is.  En die rekening houdt met de culturele context.

De therapie moet dus ethisch zijn, professioneel en aangepast aan de vraag van de patiënt en zijn cultuur. Men moet kunnen werken met patiënten die een heel verschillende achtergrond hebben.

Overzicht

De therapeut moet uiteraard goed zicht hebben op de problemen van de patiënt.

Maar even noodzakelijk is een goed algemeen zicht. Over de levensgeschiedenis van de patiënt, diens zienswijzen, behoeftes en verlangens, sterke en zwakke punten, motivatie voor therapie. Zicht op de risico’s van de therapie.

Zelfkennis

Een psychotherapeut moet zichzelf goed kennen. Want werken als therapeut is veeleisend en vraagt soms complexe beslissingen.

De psychotherapeut dient te beschikken over een open geest, veel zelfreflectie, openstaand voor kritiek, leergierig.  En bereid om de eigen blinde vlekken en het tekort aan kennis en vaardigheden permanent bij te werken.

[maxbutton id=”1″]

Psychotherapeut

Een psycholoog wat is dat? Vinden van een psycholoog met terugbetaling? Vind een
psycholoog Oudenaarde. Of vind 
psycholoog prijs bij psycholoog Gent.
De juiste psychotherapeut vinden kan één van de belangrijkste keuzes zijn in uw leven.

Hoe een psychotherapeut  kiezen voor psychotherapie?

Psychotherapeut worden is zoals een ambacht aanleren. Een schoenmaker of een smid. Het instrument dat men daarbij hanteert is mijn eigen persoon. Men begint met de basistechnieken en de basisopleidingen.

Ik begin met de basistechnieken en de basisopleidingen.

En daarna blijf ik mij en mijn stiel verder verfijnen. Ik doe dit via bijscholingen. Vooral door te blijven opleiding volgen. Over mijn eigen persoon en mijn werk. Via de patiënten en via collega’s die ouder zijn en meer ervaring hebben. Ervaring is ontzettend belangrijk.

De juiste psychotherapeut vinden is niet gemakkelijk. Omdat het beroep van psychotherapeut (nog niet) wetenschappelijk noch wettelijk erkend is. Iedereen, met of zonder diploma, mag zich voorlopig nog psychotherapeut noemen en als psychotherapeut werken. Maak de juiste keuze.

Een geschikte psychotherapeut vinden kunt u op deze website in enkele stappen

Helpt een psychotherapeut me echt?

Ja, wetenschappelijk onderzoek bewijst dat psychotherapie bij een goed opgeleide psychotherapeut echt helpt. De persoon, ervaring en opleiding van de psychotherapeut zijn daarbij heel belangrijk.

Voor het gebruik van medicatie of bij een opname is het advies van een arts nodig. Na een opname helpen wij u met nazorg.

Bekijk zorgvuldig de opleiding van onze psychologen.

Psychotherapeut opleiding?

Neen. U wordt begeleid door hoog opgeleide psychologen met veel ervaring die binnen een ethisch en deontologisch kader werken. Uw eigen vraag en tempo wordt gerespecteerd.

Hang ik aan een psychotherapeut vast?

Neen. U kunt elke sessie opnieuw beslissen of u de psychotherapie wil stopzetten. Best neemt u voor die beslissing één of twee sessies de tijd om dit te bespreken met de psychotherapeut. Het is alvast een vraag die u kunt stellen tijdens het kennismakingsgesprek.

Behandelingsduur psychotherapie

Psychotherapie kan lang of zeer kort zijn afhankelijk van de problemen en de duur ervan  is soms moeilijk voorspelbaar. Soms duurt een psychotherapie lang, dikwijls niet. Een éénmalig gesprek of korte begeleiding kan soms een oplossing bieden.

Concentratieproblemen behandeling, vliegangst- of burnout therapie?Overspannenheid aanpakken of depressie behandeling?

Soms bent u al geholpen met een duidelijk advies of een verhelderend inzicht, soms in één, twee of drie gesprekken.

Wat bieden u onze psychotherapeuten?

 • Wij staan voor u klaar met eenmalig advies, coaching en psychotherapie.
 • Behandeling kinderen, jongeren en volwassenen.
 • Wij hebben veel ervaring met eenvoudige én met zeer ernstige problemen.
 • Behandeling: de meeste psychologische problemen.
 • U vindt hier ethiek, deontologie, een ontvankelijke plek en gedrevenheid.
 • Jarenlange ervaring in een psychiatrisch ziekenhuis.

Waarom zou u kiezen voor onze Psychologenpraktijk?

 • U vindt bij ons een plaats waar u zich veilig en begrepen zult voelen.
 • Master klinisch psycholoog met de juiste opleiding.
 • Gebonden aan de beroepsregels van onze beroepsvereniging.
 • Wij staan u actief bij om uw leven een andere wending te geven.
 • Na de therapie kunt u ook (veel) later blijven beroep op ons doen.
 • Lid van VVKP, BFP en de eigen beroepsgroep.
 • Gedeeltelijke terugbetaling door de mutualiteit voor sommigen.

Psychotherapeut terugbetaling

Psychotherapeuten bezoeken wordt voor een deel terugbetaald door de meeste mutualiteiten. Een overzicht vindt u bij tarief psycholoog.

[maxbutton id=”1″]

Psychologenpraktijk

Is therapeut een beschermd beroep? Wat is een therapeut en welke therapeut opleiding bestaat er? Geeft een therapeut betekenis aan jou? Therapeut vinden in Zulte of psychotherapeut in Wortegem zoeken?
Soms is medicatie nodig tijdens de psychotherapie, meestal niet.

Psychotherapie & medicatie

Een psycholoog mag geen medicatie voorschrijven. De klinisch psycholoog is daartoe niet geschoold noch bevoegd. Om psychotherapie te volgen hoeft men geen extra medicatie in te nemen. Omgekeerd heeft medicatie zonder psychotherapie zelden blijvend effect. Zeer uitzonderlijk is medicatie nodig om een psychotherapie mogelijk maken.

Wetenschappelijk onderzoek wijst erop dat de combinatie van medicatie en psychotherapie het meest efficiënt is bij zeer ernstige depressies. Bij lichte depressies is medicatie niet aangewezen. Bij het gebruik van antidepressiva door jongeren zijn er veel vragen. Onderzoek toont een verhoogd risico op zelfmoord. Algemeen wordt er nog steeds veel teveel en te vlug antidepressiva voorgeschreven.

Raadpleeg uw arts

Bespreek het gebruik van medicatie met uw huisarts/psychiater. Volg steeds het advies van uw arts! Bij twijfel vraag advies aan een tweede arts, uw eigen arts zal u dat niet kwalijk nemen. Neem in geen enkel geval medicatie op eigen initiatief! Raadpleeg steeds uw arts bij het verhogen of verlagen van de dosis.

Wanneer stop ik de therapie?

U bepaalt zelf de duur van de psychotherapie in de psychologenpraktijk. U stopt wanneer u zelf wil, maar best in overleg met de psychotherapeut.

Een psychotherapie in de psychologenpraktijk kunt u best stoppen als uw klacht verminderd of geheel verdwenen is. Of als de kosten (tijd, energie, geld) en de baten (vooruitgang) niet meer in evenwicht lijken. Bespreek dit in uw psychotherapie en met uw arts.

Een aantal mensen in de Psychologenpraktijk zetten hun psychotherapie verder nadat de klachten verdwenen zijn, om de kwaliteit van hun leven verder te verbeteren.

Nadat u gestopt bent met de psychotherapie kunt u uiteraard altijd de therapie hervatten op een later (of veel later) moment in de toekomst. U krijgt dan voorrang op nieuwe patiënten.

[maxbutton id=”1″]

Psycholoog vinden

Psycholoog zoeken of psycholoog vinden? Een psycholoog wat is dat dan?
Een geschikte psycholoog vinden is geen gemakkelijke opdracht.

Psycholoog-psychotherapeut gezocht?

Een geschikte psycholoog vinden is geen gemakkelijke opdracht.  Het beroep van klinisch psycholoog is recent erkend. En er bestaat  pas sinds 3 maart 2018 een wettelijke bescherming van de titel ‘psychotherapeut’.  Vroeger mocht iedereen zich ‘psychotherapeut’ noemen.

Momenteel is er nog steeds geen wettelijke erkenning tegen al diegenen die zichzelf uitgeven als ‘counselor’, ‘trainer’, ‘(life-)coach’, ‘healer’, ‘hypnotiseur’, waarzegger  enz.
De titel van ‘psycholoog’ en ‘klinisch psycholoog’ is pas enige tijd wettelijk erkend en patiënten worden daarbij beschermd door een tuchtcommissie. 

Een klinisch psycholoog vinden in 6 stappen

U moet op de website van een psychotherapeut dit vinden:

 • Master Psychologie
 • Richting klinische en/of ontwikkelingspsychologie
 • Universitaire  bijkomende opleiding Psychotherapie
 • Erkend door een officiële beroepsvereniging voor Psychotherapie
 • Voldoende ervaring
 • Ondubbelzinnig en vast tarief vermeld op de website

1. Vind een psycholoog

Zoek op een website bij ‘medewerkers‘, ‘contact‘, ‘wie zijn wij’ etc..  Lees na als de ‘therapeut’ of ‘psychotherapeut’ of ‘coach’ (of wat dan ook), over het basisdiploma van psycholoog beschikt.

Dat is alvast een eerste stap. Vaak zult u zelfs deze informatie niet vinden op de website! Verlaat in dat geval de website.

Zorg daarbij dat u een master (vroeger: licentiaat) psychologie vindt. Een master in de psychologie  heeft een vijfjarige universitaire opleiding psychologie te UGent gevolgd. Controleer het erkenningsnummer. Geen erkenningsnummer? Verlaat de website.

U vond een psycholoog met erkenningsnummer.

2. Zoek een klinisch psycholoog

Een master in de psychologie kan zeer verschillend opgeleid zijn : bedrijfspsycholoog, schoolpsycholoog, klinisch psycholoog, experimenteel psycholoog, sportpsycholoog…

Van deze groep heeft de klinisch psycholoog het juiste basisdiploma om u te helpen uw problemen op te lossen. Maar op zich is dit niet voldoende.

3. Een psychotherapeut vinden

Een klinisch psycholoog beschikt over een ruime theoretische kennis. Maar dit diploma op zich mist de vaardigheden en de klinische ervaring om u met uw problemen te helpen.

Enkel een klinisch psycholoog met de juiste opleiding psychotherapie geeft een eerste garantie dat u goed geholpen zult worden.
Kies daarbij voor een klinisch psycholoog die een postuniversitaire opleiding volgde.

4. Zoek een psycholoog met relevante ervaring

Zoek een klinisch psycholoog en psychotherapeut met relevante werkervaring. En dit met psychotherapie in een ziekenhuis of andere  G.G.Z. organisatie, is een zekere garantie.

5. Vind psychologen die erkend zijn

Is de klinisch psycholoog lid van een erkende beroepsvereniging? In dat geval maakte u misschien de juiste keuze.

6. Vind een psycholoog met een duidelijk tarief

Het tarief bij de psycholoog is volledig vrij d.w.z. elke psycholoog mag gelijk welk tarief vragen. Een betrouwbare website vermeldt een correct en ondubbelzinnig tarief dat varieert tussen 50 en 60 euro per sessie van 45′.

Vindt u geen vaste tarieven terug of zijn die hoger of onduidelijk? Bijvoorbeeld ‘overeen te komen’ , ‘nog af te spreken’, ‘afhankelijk van uw inkomen’, ‘volgens de geldende richtlijnen’,…) Verlaat dan die website.

Bekijk ons tarief

[maxbutton id=”1″]