ADHD-ADD Expertise-Centrum Psycholoog-JoVo

AD(H)D diagnostiek gebeurt zorgvuldig in het expertisecentrumte gebeuren om het juiste behandelingsprogramma te kunnen voorschrijven.

Diagnosestelling- Behandelprogramma- Verwijzing- Attesten- Opvolging van ADHD-ADD Expertise-Centrum Psycholoog-JoVo

Diagnostiek AD(H)D en Behandeling

In ons adhd-add expertise-centrum Psycholoog-JoVo te Nokere organiseren wij diagnostisch onderzoek bij jongeren en bij volwassenen. Als er sprake is van ADHD|ADD leren wij u diezelfde namiddag ook nog om zelfstandig uw eigen behandelingsprogramma uit te voeren.

Welke klachten vaak voorkomen bij AD(H)D kunt u op deze site nalezen.

Als er geen sprake is van AD(H)D zoeken wij met onze 30-jarige ervaring in psychologie en psychiatrie verder naar de juiste diagnose.

ADHD Test Expertise-Centrum: diagnosestelling

Vaststellen van ADHD|ADD vereist een zorgvuldige diagnose.

In een gestructureerd interview met gerichte en concrete, eenvoudige vragen verkennen wij zorgvuldig uw eigen vermoeden dat u ADHD|ADD symptomen hebt.

ADHD|ADD kenmerken zoals ze verschijnen op het werk, in het gezin, tijdens uw jeugd. Symptomen  van AD(H)D in de partnerrelatie en in uw ruimere sociale context. AD(H)D klachten in uw verleden. Kenmerken van ADHD|ADD die u vertoonde als kind kunt u eventueel navragen bij familie en vrienden. Oude schoolrapporten leren vaak ook veel.

ADHD|ADD Testonderzoek

Bij een vermoeden van ADHD|ADD wordt u psychologisch getest in ons ADHD|ADD Expertise-Centrum. Na de interpretatie van het testonderzoek delen wij u de resultaten ervan mee. Dan volgt een diagnostisch gesprek waarin zowel het interview als testfase in zijn geheel besproken worden met u.

Andere klachten dan concentratieproblemen komen vaak (co-morbied) bij ADHD|ADD voor maar zijn weinig gekend als ADHD|ADD . Vaak worden deze over het hoofd gezien door hulpverleners.

AD(H)D diagnostiek gebeurt zorgvuldig in het expertisecentrumte gebeuren om het juiste behandelingsprogramma te kunnen voorschrijven.
ADHD/diagnose en behandelingsprogramma op één namiddag

Coach ADHD|ADD : programma

Eens de diagnose vaststaat bespreken wij diezelfde namiddag nog in detail wat u vanaf dan moet doen om de meeste van uw ADHD|ADD klachten voldoende te verminderen. Daarvoor hebben we een gedetailleerd en beproefd programma uitgewerkt. Contacteer hiervoor ADHD-ADD Expertise-Centrum Psycholoog-JoVo.

Wij schrijven u een gezond behandelingsprogramma voor, zonder medicatie, tenzij uw behandelende arts daar uitzonderlijk anders over zou beslissen. Of tenzij ADHD|ADD medicatie tijdelijk een noodoplossing is (bv. komende examens)

Opvolging ADD|ADHD behandeling

Verdere opvolging gebeurt in principe per mail, zolang u het zelf nodig vindt. Dit maakt integraal deel uit van het behandelpakket waarvoor u betaalde. Heeft u verder nood hebt aan één of meerdere gesprekken of een psychotherapie? In dat geval zorgen wij dat er plaats is in onze agenda voor u.

U ontvangt een attest voor school of werkgever indien gewenst. Graag informeren wij de huisarts.

Tot slot verwijzen wij u terug naar uw behandelende arts/psycholoog. Daarmee is onze taak in het ADHD|ADD Expertise-Centrum van de Psychologenpraktijk ten einde en volgen wij verder op per mail, zolang als nodig.

Kostprijs voor het vaststellen, behandelen en opvolgen van ADHD|ADD in de Psychologenpraktijk-JoVo: 250 euro.

ADD|ADHD: medicatie of psychotherapie ?

ADHD|ADD diagnose: een ontdekking

Na ongeveer 30 jaar werken als klinisch psycholoog en psychotherapeut in psychiatrie en in de eigen Psychologenpraktijk leerde ik tot mijn eigen verbazing en vrij plots ADHD|ADD problematieken bij volwassenen duidelijk en vrij gemakkelijk te onderscheiden van andere psychologische problemen en leerde ik de ADHD|ADD behandeling ervan aan te passen. Dit verhaal is deels na te lezen in een vroegere blog, Kung-Fu Panda of de ADHD|ADD symptomen .

Mijn enthousiasme werd er niet minder op toen deze ADHD|ADD patiënten snel van de vervelende ADHD|ADD klachten verlost werden door inname van medicatie, namelijk het medicament methylfenidaat . Daardoor kon de psychotherapie bij ADHD|ADD van deze patiënten in onze Psychologenpraktijk herleid worden tot enkele sessies. Terwijl deze mensen met ADHD|ADD voorheen, zoals bij mijn collega’s, een langere en soms ook intensieve klassieke psychotherapie betrachtten.

Ondertussen zijn we zeven jaar verder en kunnen we een en ander nuanceren en in een breder kader plaatsen.
De discussie blijft of ADHD|ADD bestaat. De voorstanders situeren zich eerder bij de farmaceutische industrie en de biologische psychiatrie en spreken van ADHD|ADD als een psychiatrisch ziektebeeld, een neurologische aandoening of ‘ADHD|ADD syndroom’. De tegenstanders vinden we vooral bij onafhankelijke wetenschappelijke onderzoekers, sommige psychotherapeuten en kritische artsen die op de gevaren van de medicatie wijzen. Zij noemen het een verzinsel van ‘Big Pharma’.

Onze klinische praktijk toont ons dan weer een tussenpositie.

Waarom ADHD|ADD bestaat

De criteria voor ADHD en ADD staan beschreven in de DSM, die gebruikt wordt door zowat alle huisartsen, psychiaters en vele psychologen wereldwijd. Daarmee verbonden is er ook het APA dat deze diagnose erkent.

Er is de epidemische toename van het voorkomen van ADHD|ADD in Europa en USA. Er is onderzoek dat tracht aan te tonen dat er een genetische basis bestaat voor ADHD|ADD, de rol van het dopaminerge-noradrinalinerge systeem is beschreven, men vindt bepaalde afwijkingen in de anatonomie zowel als in het functioneren van de hersenen bij ADHD|ADD. Er worden diagnostische tests, vragenlijsten en beeldonderzoek gebruikt om ADHD|ADD op te sporen. Er bestaat een efficiënt medicament tegen ADHD en ADD, namelijk methylfenidaat. Dat werkt op de transmittors noradrenaline en dopamine.

ADHD|ADD: waarom dit niet bestaat

Een aantal wetenschappelijke onderzoekers en ook artsen, klinisch psychologen en psychiaters zijn ervan overtuigd dat de diagnose ADHD|ADD een uitvinding is van de farmaceutische industrie. Dat deze industrie het fictieve ADHD|ADD probleem bovendien opblaast tot epidemische proporties om commerciële redenen. Zij wijzen daarbij op vele onderzoeken naar de effecten van methylfenidaat bij ADHD|ADD die- al dan niet bewust- slecht zijn opgezet. Of dat uit deze onderzoeken verkeerde conclusies worden getrokken en bepaalde resultaten werden weggelaten of geminimaliseerd.
Sommige tegenstanders van ADHD|ADD beweren ook dat zowel de schrijvers van DSM als APA leden en veel onderzoekingen naar methylfenidaat bij ADHD|ADD zwaar gesponsord worden door de farmacie.

Andere bronnen wijzen erop dat er geen echte diagnostische ADHD|ADD test beschikbaar is, enkel vragenlijsten die weinig betrouwbaar en weinig valide zijn. De enige manier om tot een diagnose te komen is volgens hen het bevragen van een lijstje van subjectieve klachten. Klachten die ook in vele andere ziektebeelden verschijnen, en die elk op zich het gevolg kunnen zijn van opvoedingsmoeilijkheden, trauma’s of andere sociale omgevingsfactoren, of die een medische oorzaak hebben.
Voor ADHD|ADD als ziekte is er volgens deze onderzoekers dan ook weinig wetenschappelijke grond:

Zij geven aan dat er nog steeds geen oorzaak voor ADHD|ADD is gevonden, geen biomarker, geen oorzakelijk bewijs dat het noradrenaline -en dopamine-systeem aan de basis ligt van ADHD|ADD, geen bewijs van de relatie tussen ADHD|ADD en eventuele afwijkende neuro-anatomie of tussen ADHD|ADD en afwijkende functies van de hersenen. Ze vinden het ook ‘extreem onwaarschijnlijk dat er een genetische oorzaak’  zal gevonden worden voor ADHD|ADD.

Onze ervaring in de Psychologenpraktijk met ADHD|ADD bij volwassenen

Onze ervaring leert dat beide kampen zich ietwat bezondigen aan zwart-wit denken.

In onze klinische ervaring bestaat er wel degelijk zoiets als ADHD|ADD. Maar de psychodiagnostiek ervan vereist een gedetailleerde kennis van het subjectieve klachtenpatroon van ADHD|ADD, en een zorgvuldige bevraging van de klachten en de ziektegeschiedenis van zowel de patiënt als diens omgeving. En niet in het minst vraagt ADD diagnostiek een ruime ervaring en kennis van de vele andere psychologische problemen en psychiatrische ziektebeelden waarmee het al te vaak verward wordt. Zoals bijvoorbeeld depressie, burn-out, autisme en bipolariteit. Een differentiaaldiagnose krijgt u in ADHD-ADD Expertise-Centrum Psycholoog-JoVo.

ADHD|ADD als neurologische ziekte

Wat de diagnosestelling van ADHD|ADD bemoeilijkt is dat het een onopvallend verschijnsel is. Kinderen met hyperactiviteit (ADHD) worden (te) vlug opgemerkt, vaak door de leerkracht op school. Kinderen en volwassenen met enkel aandachtsproblemen (ADD) daarentegen zijn onopvallend aanwezig, timide en teruggetrokken. Braaf maar verstrooid.

Het lijkt het er sterk op – tenminste toch in de klinische praktijk- dat er effectief een uniek en samenhangend geheel van niet-unieke subjectieve klachten bestaat dat men ADHD en ADD noemt. Tevens zien we deze problematiek keer op keer terug bij familieleden van onze patiënten zonder dat we dit kunnen toeschrijven aan omgevingsfactoren.

Ik vrees dan ook dat goedmenende, gedreven onderzoekers en psychologen het risico lopen het kind met het badwater weg te gooien.

Afhakende patiënten zonder hoop?

Een behoorlijk aantal van mijn patiënten stopte na enige tijd met de medicatie en herviel in hun oude miserie. Omdat er steeds meer lastige bijwerkingen (zenuwachtigheid, slapeloosheid, hoofdpijn, zware rebound,…) opdoken, of omdat algemeen de medicatie-inname als effect had dat zij ervoeren dat de eigen persoonlijkheid verandert  (‘ik herken mezelf niet meer’) of dat men de indruk had in een keurslijf te zitten, gevangen in eigen lichaam en geest.

ADHD|ADD: een alternatief voor medicatie

Bestaat er ander alternatief dan het hervallen in een leven dat zowel voor de ADHD|ADD patiënt als voor de omgeving heel  zwaar om dragen is?
Er bestaat voor een aantal gevallen wel degelijk een alternatief, leerde ik ondertussen.

Dat alternatief is een doorgedreven en blijvende omschakeling van de eet -en leefgewoontes.  Bovendien verhoogt dit de kans op een gezonder lichaam en een langer leven.
Er is nood aan verder onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van voeding, leefgewoontes en natuurlijke supplementen.

(*) Bron: “ADHD:What do we really know?”, Lydia Furman in “Rethinking ADHD, from brain to culture”, S Timimi & J Leo(ed.) Palgrave Macmillan, Hampshire (2009)

ADHD|ADD en angst in sociaal contact

ADHD|ADD met angst in het sociaal contact is een weinig bekend psychologisch probleem.
Patiënten met sociale angsten of andere problemen in het sociaal verkeer krijgen soms de diagnose ‘autisme’ of ‘angststoornis’ opgeplakt. Nog anderen worden bestempeld als ‘fobisch’ of worden gediagnosticeerd met een paniekstoornis.
In een aantal van deze gevallen betreft het evenwel een ADHD|ADD sociaal contact angst.

ADHD|ADD aanpakken bij jongeren en volwassenen in de Psychologenpraktijk: dat gebeurt met een ADHD|ADD diagnose gevolgd door een ADHD|ADD behandeling.
Niet weinig van de patiënten met ADHD|ADD in onze psychologenpraktijk lijden onder diverse problemen in hun sociale contacten. Men is vaak bij ADHD|ADD sociaal emotioneel onhandig.
De verschijningsvorm van deze psychologische contactproblemen is divers. Toch merken wij  terugkerende vormen van moeilijkheden in het sociale contact bij ADHD|ADD.
Ons bewust van het risico teveel te veralgemenen kunnen we hierna enkele van deze problemen duiden.

Sociaal contact bij ADD|ADHD kind

Vaak voelen kinderen met een ADHD|ADD problematiek zich tijdens de lagere schooltijd uitgesloten. Ze hebben het gevoel niet bij de groep kinderen uit de buurt of in de klasgroep te horen. Anderen worden buitengesloten of zelfs gepest. Het gevolg van ADHD|ADD is sociaal isolement.
Daarnaast vermelden zij sociale angsten tijdens deze kindertijd. Dikwijls zijn zij bang van volwassenen, vreemde mensen of groepen. Bijvoorbeeld weigeren zij de voordeur te openen als er onverwachts wordt aangebeld, of hebben ze schrik om de telefoon op te nemen of alleen de buurtwinkel te bezoeken.
Dat is vaak de reden waarom sommigen zich vaak afsluiten van de sociale buitenwereld in een boek of (tegenwoordig) in een game.

De puberteit stelt hogere eisen aan iemands sociale vaardigheden en dat toont zich dan ook bij pubers met een ADHD|ADD problematiek.

ADHD|ADD pubers en het sociale verkeer

Pubers voelen zich in het sociaal verkeer vaak kwetsbaar als een kreeft die van pantser verandert. Maar dat geldt nog meer voor pubers met ADHD|ADD.

ADHD|ADD en het zich bekeken voelen

Heel vervelend is wat men noemt ‘imaginary audience’, het gevoel door de omgeving te worden bekeken. Iedere puber heeft wel eens last bij het betreden van een vol café of de lokale parochiezaal, of op de speelplaats. Maar voor tieners met ADHD|ADD kan dit werkelijk een marteling betekenen.
Tijdens de tienerjaren wordt de pubergroep een soort natuurlijke biotoop van sociaal gedrag maar voor ADHD|ADD’ers is dat meestal niet zo. Vaak voelen zij zich enkel in een klein groepje van goede vrienden of dichte familie op hun gemak. En ook daar zijn zij meestal de stille meeloper. Ik herinner me verhalen van pubers die zich opsluiten in het toilet tijdens de speeltijd.

Sociale angst bij ADD voor diagnostiek en behandeling van sociale problemen
Sociale angst bij ADHD|ADD

Bovendien hebben zij in deze groepjes soms moeite met direct oogcontact of zorgt hun aandachtsprobleem (zij houden zich bezig met de relatie en niet met de inhoud van het contact) ervoor dat zij voortdurend de draad verliezen bij wat verteld wordt. Ten onrechte wordt men dan vaak bestempeld bij als niet sociaal.

Sociaal contact als fobie

Het resultaat is dat zij contact vermijden, zich na enig sociaal contact alleen terugtrekken op zichzelf of gewoonweg een fobie krijgen voor sociale contacten. Vervelend vaak is dat men bang is dat anderen hun sociale angst zullen opmerken. Het helpt hen als zij zich (soms onvermijdbaar) veel in het sociale verkeer begeven. Dan vermindert hun sociale angst.

Het vermijden van sociaal verkeer doet echter de angst soms toenemen. Mondelinge examens zijn voor sommige scholieren en studenten een pest. Sommigen zijn zo bang van sociale contacten dat zij bestempeld worden als autistisch. Mensen met ADHD|ADD kunnen zich echter goed inleven in anderen en in zichzelf, en zijn vaak zelfs hooggevoelig.

ADHD|ADD volwassenen en (sociale) angst

Volwassenen zoeken nog meer dan ervoor verklaringen voor hun angsten. Dikwijls is hun angst wat men noemt ‘vrij zwevend’. Dat wil zeggen een vage angst waarmee men wakker wordt of die plots opduikt. Zonder dat men weet waarvoor men precies angstig is. Angst zoekt dikwijls een object in een fobie, of men vindt een eigen verklaring voor de (sociale) angst. Bijvoorbeeld dat men bang is om op het werk iets fout te doen.
Die angst  kan het bijzonder moeilijk maken tijdens sollicitaties, op het werk of bij de  verre familie, bij kennissen en in verenigingen. Sommigen krijgen dan regelrechte paniekaanvallen.

ADHD|ADD behandeling van de angst voor anderen

Net als de andere ADHD|ADD symptomen kan ook het sociaal gedrag bij ADD opmerkelijk verbeteren zonder medicatie in te nemen. Daartoe is een strikte aanpassing van bepaalde leefgewoontes noodzakelijk. In de Psychologenpraktijk krijgt u daartoe een gedetailleerd schema en verdere opvolging per mail.

Kung-Fu Panda of de ADHD|ADD symptomen

ADHD|ADD symptomen: wat zijn dat?

Aan het eind van het beslissende gevecht in de bekende animatiefilm Kung Fu Panda grijpt de moedige Panda de vuist van de gevreesde poema. Wanneer hij zijn pink opsteekt schrikt de onklopbare Poema:”Waar leerde je dat?”. “Ik leerde dit niet, plots wist ik het”, glimlacht Panda terug. Waarna Panda zijn pink laat dalen en Poema definitief verdwijnt in een gigantische ontploffing, gevolgd door een paddenstoelwolk. ADHD|ADD symptomen: op zoek met Kung-Fu Panda.

Wat is ADHD|ADD?

Meestal verdwijnen mijn ADHD|ADD patiënten niet in een atoomwolk na de diagnosestelling. Maar op een dag wist ik het, en het kwam even onverwacht als de pink van de panda.

Van klacht naar syndroom

Het lukte plots om de uiteenlopende ADD|ADHD symptomen als één geheel te zien bij een patiënt. Tot mijn grote verwondering had ik dat pas laat door in deze psychotherapie. En in mijn loopbaan. Dat gebeurde pas na behoorlijk wat opleiding en meer dan twintig jaar ervaring, zowel in een psychiatrisch ziekenhuis als in mijn eigen Praktijk. Mijn verwondering werd nog groter.

Wat is het probleem ADHD|ADD: een ongekend probleem?

Ik merkte dat de meeste van de patiënten waarbij ik ADHD|ADD symptomen vaststelde vaak al enkele psychologen en psychiaters achter de kiezen hadden. Vreemd. Bovendien bleek dat ook mijn collega’s  zelden of niet deze ADD|ADHD kenmerken als één syndroom zien. Nochtans vertonen patiënten met deze ADHD|ADD kenmerken een behoorlijk deel van mijn cliënteel.

Een diagnose ADHD|ADD teveel

Wat is de verklaring voor dit fenomeen? Ongetwijfeld heeft het te maken met het terechte wantrouwen voor de cynische praktijken van Big Pharma: de farmaceutische industrie die zich steeds verder infiltreert in het wetenschappelijk onderzoek. Waardoor ADHD bij kinderen te vaak gediagnosticeerd wordt en geneesmiddelen als Rilatine veel te vaak voorgeschreven worden. Bij ADD bij volwassenen lijkt misschien het omgekeerde te gebeuren.

Zijn ADHD|ADD symptomen moeilijk te diagnosticeren?

Het is inderdaad geen gemakkelijke diagnose: ADHD|ADD volwassenen vertonen vaak één bepaalde klacht die meer uitgesproken is dan de andere. Sommigen patiënten zijn vooral depressief, anderen overwegend angstig, nog anderen hebben de bekendere vergeetachtigheid of het uitstelgedrag.

Verkeerde diagnoses

Men stelt dan op basis van deze éne, meer geprononceerde klacht een (verkeerde) diagnose van bijvoorbeeld concentratieproblemen, depressie, angststoornis, Chronisch Vermoeidheid Syndroom (CVS) of burnout.

Zo had ik een patiënte die zodanig vermoeid was dat zij nauwelijks de zetel uit, de trap op geraakte. Een psychiater behandelde deze patiënte al jaren -zonder effect- met antidepressiva. Nog een ander vertoonde ernstige depressieve klachten. Een ander patiënt vertoonde alle klachten van wat men vaak een borderline syndroom noemt: suïcidaal, automutilerend, herhaaldelijke opnames in psychiatrie met ontslag tegen advies, middelenmisbruik, promiscuïteit, job hopping, slaap -en eetproblemen.

Verkeerde diagnoses leiden tot verkeerde behandeling ADHD|ADD

Tevergeefs kreeg die patiënt jarenlang antidepressiva, neuroleptica en tranquillizers voorgeschreven.Toch bleek het om ADHD|ADD te gaan en verdwenen de ADHD|ADD symptomen nog de eerste week door de medicatie. Ondertussen zijn we tien jaar verder en adviseer ik enkel nog bij hoogdringendheid en hoge uitzondering om medicatie toe te dienen. Een eigen gezond programma werd ontwikkeld om deze ADHD|ADD klachten aan te pakken zonder medicatie.

En zo kan ik nog even doorgaan. Waarom concludeer ik dat deze mensen lijden aan de (rest?-) diagnose ADHD|ADD volwassenen?

Symptomen ADHD|ADD: meer dan een concentratieprobleem

Er is sprake van ADHD|ADD omdat zij allen een geheel van dezelfde klachten vertonen, waarvan sommige meer uitgesproken zijn dan andere. Vergeetachtigheid, verstrooidheid en concentratiestoornissen zijn bekend. Minder bekend zijn hun depressieve episodes, vermoeidheid, welbepaalde sociale angst, gevoelens van verveling en zinloosheid, slechte organisatie en planning, uitstelgedrag, voortdurend piekeren.
Bovendien hebben antidepressiva geen effect op de depressieve klachten bij symptomen ADHD|ADD, behalve bupropion en dan nog tijdelijk. Spectaculaire effecten bij ADD behandeling worden er nu verkregen met het veranderen van eet -en leefgewoontes.

Naar een nieuwe behandeling met ADHD-ADD Expertise-Centrum Psycholoog-JoVo

Al volgt na de diagnose geen ontploffing zoals in Kung Fu Panda, toch is het voor de meeste mensen met ADHD|ADD kenmerken een ‘giant step’ om uiteindelijk zichzelf met de gewone moeilijkheden en mogelijkheden van het leven te begrijpen. Ondertussen zijn we tien jaar en veel ervaring en een aantal nieuwe inzichten verder. Lees over de huidige stand van zaken op ADD: psychotherapie of medicatie?

Oproep onderzoek ADHD|ADD: proefpersonen gezocht

Kinderen gezocht voor Onderzoek ADHD|ADD

Momenteel loopt er een grootschalig onderzoek. Dit gebeurt in samenwerking met UGent, Universiteit Wageningen (Nl), UZ Antwerpen, ZNA.

Wat onderzoekt men bij ADHD|ADD?

Het onderzoek richt zich op de behandeling ADHD door middel van Pycnogenol. Extractie van dit middel gebeurt uit de Franse pijnboom. De bedoeling hiervan is om de behandelingseffecten op ADHD te vergelijken met medicatie en met een placebo.

Behandeling ADHD|ADD: onderzoek voor wie en hoe?

In totaal onderzoekt men 144 kinderen met ADHD|ADD tussen 6 en 12 jaar oud. Dit onderzoek loopt 10 weken lang. Daarbij gebeurt onderzoek van het bloed, urine, faeces en ook via vragenlijsten. Daarbij gaat men het gedrag van ADHD|ADD kinderen na. En ook hun immuniteit, oxidatie stress en bijkomende klachten.

Doelstelling onderzoek ADHD

Bedoeling is om de oorzaken van ADHD en ADD beter te begrijpen. En om via een aangepaste voeding met natuurlijke supplementen (en niet via medicatie) de klachten te verminderen.

Wat kunnen de kinderen van het ADHD|ADD onderzoek verwachten?

U kunt gratis deelnemen aan de behandeling van tien weken. Maar de (grotendeels terugbetaalde) consultatie na tien weken betaalt u wel. Een arts onderzoekt de gezondheid van uw kind nauwkeurig. En dit gedurende verschillende onderzoekingen.

Gratis diensten

Pycnogenol supplementen stellen zij gratis ter beschikking (op eigen initiatief en verantwoordelijkheid). En bij elk van de twee consultaties voor bloedafname ontvangt uw kind twee filmtickets, dus vier in totaal. Ook neemt een zeer ervaren kinderverpleegkundige het bloed af. Misschien heeft uw kind niet direct voordeel aan het onderzoek. Maar het kan belangrijk zijn voor kinderen in de toekomst.

Meer info via uw huisarts, of tel. 03/265 27 06
Per mail: annelies.verlaet@uantwerpen.be.

Concentratieproblemen

Uw kind heeft last van concentratieverlies?

Uw kind zijn concentratieproblemen behandelen kan in onze Psychologenpraktijk Psycholoog-JoVo. Een zorgvuldige diagnose, coaching of psychotherapie kan het op weg helpen.

“Concentratieproblemen hebben verschillende oorzaken. Onze  psychotherapeut onderzoekt dit.

-Jan Schrans

ADD-ADHD komt vaak voor samen met een depressierelatieproblemen angstaanvallen of burnout. Vaak verdwijnt een concentratiestoornis als dit onderliggende probleem met psychotherapie behandeld wordt. Omgekeerd wordt ADD vaak als depressief zijn, burn-out, C.V.S., manisch depressief of borderline gediagnosticeerd.

ADD en ADHD: een juister omschrijving.

Bij  ADD of ADHD denkt u aan hyperactiviteit, concentratieproblemen en problemen met het geheugen. Maar het is ingewikkelder dan dit. Een juiste diagnose stellen is vaak moeilijk.

Toch is dit, zeker bij kinderen met ADHD, belangrijk. Ook volwassenen sukkelen soms al hun leven lang met ADD.  Zonder dat dit juist ingeschat en aangepakt werd als kind. Uw arts kan een lichamelijk onderzoek uitvoeren, en een psycholoog-psychotherapeut het psychologisch onderzoek.

Diagnose ADD & ADHD

De psycholoog bekijkt informatie verzameld via de huisarts, de school, familie, ondervraagt de patiënt uitvoerig en neemt psychologische tests af.

Merkt u behalve concentratieproblemen bij uw kind:

 • Uw kind is chaotisch, ongedurig, steeds bezig, verveelt zich vlug, vlug afgeleid.
 • Het vertoont risicovol of impulsief gedrag, het niet afmaken of uitstellen van taken.
 • Zijn slechte organisatie, vergeten, te laat komen, inefficiënt werken, valt op.
 • School, werkomgeving en partner vinden het lui, weerbarstig of ongemotiveerd.
 • Dit bezorgt u angst, depressie, relatieproblemen, burnout, verslaving.
 • Uw kind is onverklaarbaar vermoeid en die vermoeidheid neemt toe met de jaren.
 • Het voelt zich vaak depressief met een leeg gevoel van verveling.
 • Sociale contacten boezemen het angst in of maken het onrustig.

Een duidelijke diagnose kan u rust en aanvaarding brengen. Met de hulp van uw huisarts en psychotherapie vindt u de verschillende oorzaken.

Concentratieproblemen oplossen? 11 concrete tips:

 • Voorzie een externe structuur, bv. een agenda, notaboekje, to do lijstjes.
 • Zoek een hobby waarin uw kind veel energie kwijt kan.
 • Een time-out zorgt voor rust en overzicht, voor geestelijke hygiëne.
 • Help organiseren en opvolgen.
 • Verdraag dat regelmatig één en ander fout loopt.
 • Stel uw eigen verwachtingen van zijn prestaties wat bij.
 • Geef omega 3 en 6 vetzuren.
 • Bespreek medicatie met uw arts: nevenwerking en negatief effect op lange termijn .
 • Zoek een zelfhulpgroep of leer het ontspanningsoefeningen.
 • Kies voor coaching of psychotherapie.

Oorzaken concentratiestoornis, ADD|ADHD bij kinderen

Meestal spelen zowel erfelijkheid als uw omgeving een rol. Farmaceutische bedrijven vertellen ons graag dat het een aangeboren neurobiologische stoornis is. En dat men daar een pilletje voor heeft. Zo eenvoudig is het niet.

De omgeving gaat verschillend om met iemand met ADHD of ADD. En elk persoon is anders. Vaak bestaan er naast de ADD en ADHD bijkomende psychologische problemen waarvoor psychotherapie aangewezen is.

Medicatie voor ADHD en ADD

Het gebruik van  medicatie moet weloverwogen gebeuren. Er bestaan bijverschijnselen en de lange termijn effecten zijn niet nauwelijks gekend.
Onze praktijk biedt een programma aan dat toelaat om concentratieproblemen te verminderen zonder dat medicatie dient ingenomen te worden.

Concentratieproblemen worden soms te vlug ADD (Attention Deficit Disorder) of ADHD genoemd. Er zijn vele oorzaken.

Reacties gesloten.