Psycholoog JoVo

Onderzoek ADHD/ADD bij jongeren en volwassenen

Ontdek ons expertisecentrum voor ADD en ADHD. 35 jaar ervaring met onderzoek door een klinisch psycholoog maakt kort, snel en betaalbaar onderzoek mogelijk. Wij zorgen voor een correct onderzoek dat breder kijkt dan ADHD alleen, en voor een gezonde behandeling van uw ADHD klachten. Dit gebeurt met een klinische diagnose en zonder andere disciplines.

AD(H)D onderzoek

Korte wachttijd, snelle en correcte diagnose, betaalbare prijs, gezond behandelprogramma inbegrepen.

Zelf afspraak maken

Maak hier zelf online uw afspraak voor het onderzoek ADD/ADHD in onze agenda. U komt rechtstreeks bij de psycholoog terecht die u aanduidt.

Wat is AD(H)D?

Lees hier snel en duidelijk wat ADHD is en wat bijvoorbeeld het verschil is tussen ADD en ADHD.

Behandelprogramma

Ontdek ons gezond, veilig en betaalbaar online behandelprogramma op maat.

Ons expertisecentrum voor ADHD en ADD

Wij doen in gans Vlaanderen en Nederland diagnostisch onderzoek naar AD(H)D bij volwassenen. Het onderzoek duurt iets meer dan twee uur, ook via video-call. Wij leveren zonder lange wachtlijst een correct onderzoek af voor een betaalbare prijs en u krijgt er (bij een onderzoek hier) ons behandelprogramma bij, gratis. U komt zonder omwegen bij de psycholoog terecht die u zelf kiest in onze online agenda.


Jan Schrans | Klinisch Psycholoog

Bekijk onze gratis webinar

Krijg in deze webinar antwoorden op belangrijke vragen die u heeft over uw onderzoek en behandeling van ADD.

Korte screeningtest ADHD
Gezond, veilig en betaalbaar behandelprogramma

Onderzoek ADD bij jongeren en volwassenen in Psycholoog-JoVo Psychologenpraktijk

Tijdens ons onderzoek van ADHD/ADD wordt u klinisch ondervraagd in ons ADHD/ADD expertisecentrum. Op het einde van het onderzoek, na twee uur, delen wij u de eerste resultaten ervan mee en stellen we ons behandelprogramma kort voor. Wij bezorgen u binnen de week een verslag ervan met ook behandelingsadvies . Achteraf kunt u gratis ondersteuning per mail krijgen.

Veelgestelde vragen

Wij begrijpen dat u wellicht met veel onbeantwoorde vragen zit. Naast onze gratis Webinar vindt u op onze website veel informatie omtrent ADHD/ADD. Wenst u een onderzoek? Maak dan zeker een afspraak in onze agenda.

Wat te verwachten van het onderzoek?

Vaststellen van ADHD/ADD vereist een zorgvuldig onderzoek. U kunt wel een vermoeden hebben dat u ADD of ADHD klachten hebt op basis van wat u las of hoorde. Maar ADHD/ADD testonderzoek van concentratieproblemen dient zorgvuldig te gebeuren bij een klinisch psycholoog, neuroloog of psychiater.

Ons expertisecentrum combineert onze ruime en lange eigen ervaring met concentratieproblemen en ADHD/ADD met 35 jaar klinische ervaring in psychodiagnostiek. In psychiatrie en in eigen praktijk. Daarbij maken wij gebruik van een eenvoudige vragenlijst en een uitgebreid gestructureerd interview. Het duurt twee uur in totaal.

Indien u een vermoeden van ADHD/ADD hebt dan gaan wij na of er daadwerkelijk sprake is van de ontwikkelingsstoornis ADHD/ADD en op uw vraag leveren wij daarvoor ook een attest af en een verslag.

Er wordt gepeild naar ADHD/ADD kenmerken in uw omgeving (op het werk, in de partnerrelatie, het gezin en in de ruimere sociale context). Daarnaast gaan we aandacht besteden aan het begin en het verloop van de kenmerken ADHD/ADD. Hoe manifesteerden de klachten zich in de (ook vroege) kindertijd, tijdens de tienerjaren, tijdens de volwassenheid.

Voor de kenmerken van ADHD/ADD die u vertoonde als kind kunt u best navraag doen bij familie en vrienden. Oude schoolrapporten leren vaak veel, breng die dus zeker mee. Het is altijd interessant om een familielid of partner mee te brengen, maar niet iedereen wil dit.

Mag een klinisch psycholoog psychodiagnoses stellen?

Klinisch Psychologen kunnen uiteraard zelf een geattesteerde AD(H)D psychodiagnose stellen. Volgens de wetgeving van 10/7/2016 kan een master klinisch psycholoog een psychodiagnose stellen. U kunt dit hier nalezen. Heeft u al elders een diagnose ADHD gekregen dan kunt u volledig zelfstandig ons online behandelprogramma kopen op de website en dit volgen.

Het Master diploma van klinisch psycholoog is Europees erkend, wat betekent dat het verslag of attest geldig is in alle landen van de E.U.

Moet de diagnosestelling van ADHD gebeuren door een gans team?

Neen. Klinisch psycholoog is een zelfstandig gezondheidszorgberoep en een klinisch psycholoog (ook een klinisch orthopedagoog) kan dus zelf bepalen hoe hij diagnosticeert en welke diagnoses hij stelt.

Wij stellen zoals vele van onze collega’s klinisch psychologen een klinische diagnose. We doen dit alleen, waardoor we de prijs voor een onderzoek en ook de tijdsduur sterk kunnen drukken. Onze ruime ervaring, waaronder vele jaren in multidisciplinaire teams, helpt ons daar uiteraard bij.

Moeten huisartsen doorverwijzen naar een psychiater of neuroloog voor een diagnose ADHD?

Neen. Hoewel een heel kleine minderheid van de huisartsen dit nog steeds doet bij een diagnose door een klinisch psycholoog is dit niet nodig. De psychodiagnose van de klinisch psycholoog is Europees erkend, naast die van de psychiater of neuroloog. In geen enkel geval kan de arts eisen dat de klinisch psycholoog zich conformeert aan de diagnose van de arts of vice versa. 

Wie kan er in Psycholoog-JoVo Psychologenpraktijk terecht?
  • Alle jongeren en volwassenen met een vraag naar onderzoek van ADD en ADHD.
  • Wij hebben ruime ervaring in een psychiatrisch ziekenhuis en in eigen zelfstandige Praktijk  met ernstige psychologische problemen zoals eetstoornis behandeling, autisme, bipolaire problemen of psychose. Dit helpt ons om eventuele andere problemen dan AD(H)D in kaart te brengen.
  • Indien gewenst kunnen we daarvoor doorverwijzen naar andere gespecialiseerde diensten.
  • Onze psychologenpraktijk biedt ook individuele therapie voor jongeren, volwassenen en ouderen aan door collega klinisch psycholoog Sabine Vranken. Depressie, angst, relatietherapie, eetproblemen, burn-out,… zijn psychologische problemen waar we al sinds 1988 mee werken
  • We werken ook heel graag met jongeren.


U komt niet op een wachtlijst terecht, maar u kunt zelf een plaats vrij maken in onze agenda of u krijgt onmiddellijk uw psychotherapeut aan de lijn (of per mail).

Waar staat Psycholoog-JoVo Psychologenpraktijk voor?

Wij bieden u een jarenlange ervaring ondersteund door een gedegen opleiding. En dit binnen een helder professioneel kader en in een aangename sfeer. Wij helpen vaak mensen die moeilijk over sommige ervaringen of gevoelens kunnen spreken. We zijn dit gewend, daarover hoeft u zich bij ons geen zorgen te maken.

Misschien weet u weinig over psychologie en psychotherapie. U vindt op deze website van Psycholoog-JoVo Psychologenpraktijk informatie over psychologische problemen en de behandeling ervan.

Wat zijn onze troeven in Psycholoog-JoVo Psychologenpraktijk?

Deskundigheid

Onze psychologen zijn professioneel bezig met hun vak. We vernieuwen stelselmatig onze vakkennis en onze technieken via permanente vorming, intervisie en supervisie. Wij volgen de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van psychotherapie, psychodiagnostiek en psychopathologie.

In dialoog

Wij gaan voortdurend in dialoog met de mensen en organisaties waarvoor wij ten dienste staan. Wij proberen zeer goed in te schatten wat de vraag en noden zijn van de mensen die zich aanbieden en waarvoor wij kunnen werken.

Daarbij houden wij heel sterk rekening met de context (werk, gezin,…) waarin het probleem bestaat en ontstaan is. Het communiceren is daarbij zowel duidelijk als direct, met veel respect. Wij betrachten steeds om inzicht te geven in onze manier van werken, zowel de aanpak als de vooruitgang ervan. Daarbij staan wij steeds open voor kritiek van onze patiënten en trachten daar voldoende rekening mee te houden.

Emancipatorisch

Wij gaan uit van de sterktes van iedereen persoon. Daarbij streven we naar meer zelfstandigheid, vrijheid en het vergroten van de intrinsiek aanwezige mogelijkheden. Wij leren mensen vissen, liever dan hun telkens weer een vis te geven.

Dichtbij en aanwezig

Mensen komen direct terecht bij de psycholoog die ze kiezen, zonder omwegen. Wij trachten bereikbaar te zijn en toegankelijk. Bijvoorbeeld door een eerste afspraak binnen de week te geven, telefonisch en per mail bereikbaar te zijn of door op vraag van de patiënt vlot te communiceren met het netwerk (huisarts, CLB, ouders, partner…). We werken regelmatig in het Nederlands, Frans en Engels. Wij staan open voor andere culturen en trachten onze manier van werken daarin te doen passen.

Voeten op de grond

Wij houden van een ‘down to earth’ aanpak. Voetjes op de grond, goed luisteren, begrijpbare taal in plaats van vakjargon, we houden het eenvoudig en passen ons aan. Tegelijk trachten we te werken binnen een duidelijk ethisch en deontologisch kader.

Wat houdt een psychotherapie in?

De psychologen van de psychologenpraktijk-Jovo proberen gans je probleem in kaart te brengen. Daarbij trachten we te begrijpen hoe de klachten verbonden zijn met onderliggende processen.

En hoe ze te maken hebben met de omgeving waarin je leeft en geleefd hebt. Een belangrijk element daarbij is uiteraard jouw unieke persoonlijkheid.

Het samenhangend geheel van dit alles zal u leren hoe u voorbij deze klachten kunt geraken in een daarna volgehouden proces. Beschouw daarbij het onderzoekend en genezend proces als één. Dat blijft in de loop van de therapie elkaar afwisselen: probleemdefiniëring en behandeling als een twee-eenheid.

Soms krijg je na enkele sessies al zicht op de kern van je problematiek. Soms vergt het een aanhoudend doorwerken om de klachten -die vaak hardnekkig kunnen zijn- te doen verdwijnen.

Psychologische testen

Onze uitgebreide en veelzijdige ervaring leerde ons dat de meeste tests overbodig zijn. En duur en tijdrovend in vergelijking met het aandachtig luisteren naar onze patiënten.

Wat is het verschil tussen een psycholoog, psychotherapeut en psychiater?
Lees meer

Wat is het verschil tussen een psycholoog, psychotherapeut en psychiater?


Het beroep van psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut en psychiater wordt vaak met elkaar verward. In de media hoort men vaak ook over allerlei (life-) ‘coaches’ , of de meest diverse ’therapeuten’. Hierna enige verduidelijking.


Wat is psychologie?

Kort gezegd is psychologie de studie van het menselijke gedrag in zijn geheel. Men onderzoekt in de psychologie hoe en waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen, denken, voelen.

Wat is een psycholoog?

Een psycholoog beschikt over een Master (vroeger licentiaat) in de psychologische wetenschappen. Psychologie is de wetenschappelijke studie van de menselijke geest. Daarbij horen onder andere het bestuderen van de ontwikkeling (ontwikkelingspsychologie), het gedrag (gedragspsychologie), bedrijven (bedrijfspsychologie), psychologische problemen (psychopathologie), het testen van de psyche (psychodiagnostiek).

Psychologen werken dan in het onderwijs, sport, doen wetenschappelijk onderzoek of zijn bezig met maatschappelijke problemen (sociale agogiek).

In België, zoals in de meeste landen, is de titel van ‘psycholoog’ beschermd. Dit wil zeggen dat enkel iemand met een Master diploma van psychologie zich mag bekend maken als psycholoog. Bovendien moet een psycholoog erkend zijn door de Psychologencommissie met een eigen inschrijvingsnummer.

Alle psychologen in onze Praktijk zijn uiteraard erkend, en hun inschrijvingsnummer van de Psychologencommissie is zichtbaar op deze site.

Wat is een klinisch psycholoog?

Om u te laten begeleiden bij psychische of relationele problemen doet u dit wellicht bij een klinisch psycholoog. Deze psychologen houden zich in eerste instantie bezig met de studie en de behandeling van psychische problemen. Naast een theoretische kennis doen klinisch psychologen ook een eerste praktische ervaring op in het werkveld tijdens hun stage.

Sinds mei 2019 worden ook de klinisch psychologen erkend met een eigen Visumnummer. Sindsdien mag niemand zich nog bekend maken als klinisch psycholoog zonder het Master diploma van klinisch psycholoog en het Visum.

Wat is een psychotherapeut?

Een psychotherapeut behandelt als hulpverlener diverse psychologische klachten en problemen. Psychotherapeut wordt men door gedurende meerdere jaren een praktische en ervaringsgerichte psychotherapieopleiding te volgen bij een erkend instituut.

Strikt genomen dient men bij een aantal opleidingscentra niet over het basisdiploma van klinisch psycholoog, psychiater of seksuoloog te beschikken om toegelaten te worden tot de opleiding. Maar dat wordt gelukkig meer en meer een vereiste.

Er bestaan verschillende psychotherapie stromingen, elk met hun eigen theorie, methodiek en technieken. Afhankelijk daarvan bestaan er gedragstherapeuten, analytisch psychotherapeuten, systeemtherapeuten en client-centred psychotherapeuten.

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat een erkende psychotherapie opleiding in een erkend instituut noodzakelijk is om aan psychotherapie te doen. Velen die zich uitgeven voor coach, counselor, therapeut of begeleider beschikken daar niet over. En uiteraard beschikken zij niet over het vereist basisdiploma van klinisch psycholoog, psychiater of klinisch orthopedagoog.

Sinds september 2016 is het beroep ‘psychotherapie’ beschermd door de wet als een behandelingsvorm in de geestelijke gezondheid. Sinds het academiejaar 2017 – 2018 kunnen enkel klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen een opleiding psychotherapie volgen aan een universiteit of hogeschool met als doel de psychotherapie te kunnen beoefenen. 

Wat is een psychiater?

Een psychiater is een geneesheer-specialist, gespecialiseerd in de psychiatrie en in de (vaak medicamenteuze) behandeling van psychiatrische stoornissen.

Een klinisch psycholoog is geen arts en mag in tegenstelling tot een arts geen medicatie voorschrijven. In Nederland mag dat in een aantal gevallen wel gebeuren door een klinisch psycholoog.

Zowel psychiaters als klinisch psychologen mogen een officiële diagnose stellen en een psychotherapeutische behandeling voorschrijven en uitvoeren. Sommige psychiaters volgden net als de meeste klinisch psychologen een bijkomende opleiding psychotherapie.

De titel van ‘psychiater’ is uiteraard beschermd, net als die van arts.