ADHD in de klas

ADHD in de klas wil een overzicht geven van oorzaken, kenmerken van ADHD, behandelvormen en enkele van de vele effecten die ADHD heeft op het leerproces en de beleving van leerlingen met ADHD. Hopelijk zijn na het lezen hiervan leerkrachten, ouders en ook zorgverleners meer gewapend om symptomen van ADHD in het schoolgebeuren te herkennen en er gepast mee om te gaan.

Symptomen van ADHD in de klas

Leerlingen met ADHD vertonen veel verschillende symptomen, ook naargelang van het type ADHD. Overbeweeglijkheid is een voorbeeld, snel afgeleid zijn ook, net als dromerig zijn, problemen met concentratie, en vooral ook onderpresteren. De symptomen wisselen, zowel qua intensiteit als in de manier waarop ze zichtbaar zijn. Bij sommige leerlingen zien we meer onoplettendheid, anderen zijn dan weer meer impulsief of hyperactief. En binnen deze types kunnen zich heel verschillende symptomen manifesteren. Bijvoorbeeld zullen ook leerlingen met ADHD en hoogbegaafdheid er heel anders mee omgaan.

ADHD in de klas

Behandelvormen van ADHD

Behandeling van ADHD kan bestaan uit psycho-educatie, concrete begeleiding, voor sommigen psychotherapie en ook medicatie. Scholieren nemen vaak ADHD medicatie tijdens de lessen, bij het studeren en op het examen. Studenten hoger onderwijs kunnen dit medicatiegebruik vaak beperken tot het studeren en de examens. Ze kunnen dit door de sterkere interesse voor hun vakgebied en door een verhoogde zelfdiscipline en motivatie. Vele middelbare en hogere scholen hebben al hun eigen ADHD werkgroep en nemen extra maatregelen. Belangrijk is een geïndividualiseerde benadering waarbij ook de ouders worden betrokken in de aanpak. Scholen gebruiken vaak een verschillende aanpak bij hun leerlingen met ADHD in de klas. Bijvoorbeeld  geven sommige scholen extra structuur, duidelijker instructies, aanpassingen in de klas, meer tijd voor examens of een prikkelarme omgeving met koptelefoon. Het ADHD boek ‘ADHD in de klas’ door Anton Horeweg bevat praktische werkwijzes voor leerkrachten om dit aan te pakken.

Het effect op de leerprestaties

ADHD heeft meestal een zware invloed op het leren zelf, op de motivatie, de interesse en de schoolprestaties van de leerlingen. Instructies worden bij ADHD moeilijker gevolgd, taken worden minder gemaakt of niet voltooid, boeken worden vergeten en notities geraken verloren. Symptomen als concentratieproblemen of impulsiviteit bijvoorbeeld zorgen daarvoor. In de klas kan ADHD leiden tot uitdagingen voor zowel de leerling met ADHD, andere leerlingen als de leerkracht.

Doelstellingen

Verhoging van de kennis over ADHD: een goede kennis bij leraars en studenten en medestudenten over ADHD en over de zware impact die ADHD kan hebben. Zowel op het leren zelf als op de gemoedsgesteldheid van de (mede-) student met ADHD. Misverstanden of verwijten kunnen zo vermeden worden in een leeromgeving die behulpzamer wordt en begripsvoller.

Erkenning van sterke punten: extra moet worden ingezet, meer dan bij andere leerlingen, om de sterktes van leerlingen met ADHD in de verf te zetten. Dit zorgt voor meer zelfvertrouwen en motivatie. Ook het aanmoedigen van de unieke talenten van de leerling met ADHD, bv diens creativiteit, zijn of haar out of the box denken.